Copyright @2020 Ampa Teresianas Ganduxer

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
26 FEB 2019

Convocatoria | Delegació de vot                                   Convocatoria | Delegación de voto

Benvolguts pares i mares d’alumnes,


Segons preveuen els estatuts, en nom de la Junta Directiva, em plau convocar-vos a l’ Assemblea General Ordinària anual de l’Associació, que tindrà lloc, al Saló d’actes del Col·legi, el dimarts, dia 26 de febrer a les 20:00 hores en ÚNICA convocatòria amb el següent


ORDRE DEL DIA

1. Informe del President.

2. Examen i, si escau, aprovació dels Estats Financers corresponents a l’exercici 2017-2018 (1 de setembre 2017 – 31 d’agost 2018).

3. Examen i, si escau, aprovació del Pressupost de l’exercici 2018-2019 (1 setembre 2018 -31 agost 2019)

4. Establiment de l’import de la quota anual ordinària pel curs 2019-2020.

5. Cessament i nomenament de membres de la Junta Directiva.

6. Designació per l’Assemblea de dos Associats a efectes de signar l’Acta de la Junta.

7. Precs i preguntes.


Tot esperant la vostra assistència i col·laboració habituals, rebeu una cordial salutació.

Ignasi Petit Vilaró

President

Barcelona, a 5 de febrer de 2019.


Notes:

a) Des de cinc dies abans de la data de celebració de l'Assemblea, els documents que seran objecte de debat en la mateixa estaran a les oficines de l'AMPA a disposició dels associats que ho desitgin.

b) En cas d’impossibilitat d’assistència es prega delegar el vot en un altre associat.

Queridos padres y madres de alumnos,

Conforme prevén los estatutos, en nombre de la Junta Directiva, me complace convo-caros a la Asamblea General Ordinaria anual de la Asociación, que tendrá lugar, en el Salón de actos del Colegio, el martes día 26 de febrero a las 20:00 horas en ÚNICA convocatoria con el siguiente.


ORDEN DEL DÍA

1. Informe del Presidente.

2. Examen y, en su caso, aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2017-2018 (1 septiembre 2017 – 31 agosto 2018).

3. Examen y, en su caso, aprobación del Presupuesto del ejercicio 2018-2019 ( 1 septiembre 2018 – 31 agosto 2019)

4. Establecimiento del importe de la cuota anual ordinaria para el curso 2019-2020.

5. Cese y nombramiento de miembros de la Junta Directiva.

6. Designación por la Asamblea de dos Asociados a efectos de firmar el Acta de la Junta.

7. Ruegos y preguntas.


Esperando vuestra asistencia y colaboración habituales, recibid un cordial saludo.

Ignasi Petit Vilaró

Presidente Barcelona, a 5 de febrero de 2019Notas:

a) Desde cinco días antes de la fecha de celebración de la Asamblea, los documentos que serán objeto de debate en la misma estarán en las oficinas del AMPA a disposición de los asociados que lo deseen.

b) En caso de imposibilidad de asistencia se ruega delegar el voto en otro asociado.

 

DESCÀRREGUES / DESCARGAS

CONVOCATORIA ASSAMBLEA / CONVOCATORIA ASAMBLEA

DELEGACIÓ DE VOT / DELEGACIÓN DE VOTO