top of page

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
11 FEB 2020

Benvolguts pares i mares d’alumnes,
 
Segons  preveuen els estatuts, en nom de la Junta Directiva, em plau convocar-vos a   l’ Assemblea General Ordinària anual de l’Associació, que tindrà lloc, al Saló d’actes del Col·legi, el dimarts, dia 11 de febrer a les 20:00 hores en ÚNICA convocatòria amb el següent
 
 
ORDRE DEL DIA

  1. Informe del President.

  2. Examen i, si escau, aprovació dels Estats Financers corresponents a l’exercici 2018-2019 (1 de setembre 2018 – 31 d’agost 2019).

  3. Examen i, si escau, aprovació del Pressupost de l’exercici 2019-2020 (1 setembre 2019 -31 agost 2020)

  4. Establiment de l’import de la quota anual ordinària pel curs 2020-2021.

  5. Cessament i nomenament de membres de la Junta Directiva.

  6. Aprovació, si és procedent, de la inversió al teatre.

  7. Designació per l’Assemblea de dos Associats a efectes de signar l’Acta de la Junta.

  8. Precs i preguntes.

  
Tot  esperant  la vostra assistència i col·laboració habituals, rebeu una cordial salutació.

Ignasi Petit Vilaró
President
Barcelona, a 27 de gener de 2020.

 
Notes:
 
a) Des de cinc dies abans de la data de celebració de l'Assemblea, els documents que seran objecte de debat en la mateixa estaran a les oficines de l'AMPA a disposició dels associats que ho desitgin.
b) En cas d’impossibilitat d’assistència es prega delegar el vot en un altre associat.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Queridos padres y madres de alumnos,

Conforme prevén los estatutos, en nombre de la Junta Directiva, me complace convocaros a la Asamblea General Ordinaria anual de la Asociación, que tendrá lugar, en el Salón de actos del Colegio, el martes día 11 de febrero a las 20:00 horas en ÚNICA convocatoria con el siguiente.

ORDEN DEL DÍA
 
1.- Informe del Presidente.
2.- Examen y, en su caso, aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2018-2019 (1 septiembre 2018 - 31 agosto 2019).
3.- Examen y, en su caso, aprobación del Presupuesto del ejercicio 2019-2020 (1 septiembre 2019 - 31 agosto 2020).
4.- Establecimiento del importe de la cuota anual ordinaria para el curso 2020-2021.
5.- Ceses, nombramientos y renovaciones de miembros de la Junta Directiva.
6.- Aprobación, si procede, de inversión en el teatro.
7.- Designación por la Asamblea de dos asociados para firmar el acta de la misma.
8.- Ruegos y Preguntas.


Esperando vuestra asistencia y colaboración habituales, recibid un cordial saludo.


Ignasi Petit Vilaró
Presidente
Barcelona, a 27 de enero de 2020


Notas:

a) Desde cinco días antes de la fecha de celebración de la Asamblea, los documentos que serán objeto de debate en la misma estarán en las oficinas del AMPA a disposición de los asociados que lo deseen.
b) En caso de imposibilidad de asistencia se ruega delegar el voto en otro asociado.

Assemblea General Ordinària / Asamblea General Ordinaria 26 FEB 2019: Event

DESCÀRREGUES / DESCARGAS

CONVOCATORIA ASSAMBLEA / CONVOCATORIA ASAMBLEA

DELEGACIÓ DE VOT / DELEGACIÓN DE VOTO

Assemblea General Ordinària / Asamblea General Ordinaria 26 FEB 2019: Archivos
bottom of page