top of page

AMPAEXPRES

L'AMPAEXPRES va sorgir fa més de 20 anys com una iniciativa per afavorir la publicitat dels esdeveniments escolars i extraescolars organitzats en l'àmbit del Col·legi. Es publiquen 4 exemplars a l'any, i ja s'han editat més de 125. 

El AMPAEXPRES surgió hace más de 20 años como una iniciativa para favorecer la publicidad de los eventos escolares y extraescolares organizados en el ámbito del Colegio. Se publican cuatro ejemplares al año, y ya se han editado más de 125.

Publicacions / Publicaciones: Quiénes somos

HEMEROTECA

AMPAEXPRES 135 JUNIO 2022

AMPAEXPRES 134 ABRIL 2022

AMPAEXPRES 133 DICIEMBRE 2021

AMPAEXPRES 132 JUNIO 2021

AMPAEXPRES 131 MARZO 2021

AMPAEXPRES 130 DICIEMBRE 2020

AMPAEXPRES 129 MAYO 2020

AMPAEXPRES 128 FEBRERO 2020

AMPAEXPRES 127 NOVIEMBRE 2019

AMPAEXPRES 126 JUNIO 2019

AMPAEXPRES 112 - 2016

AMPAEXPRES 111 - 2015

AMPAEXPRES 110 - 2015

AMPAEXPRES 109 - 2015

AMPAEXPRES 107 - 2015

AMPAEXPRES 106 - 2014

Publicacions / Publicaciones: Clases

LA REVISTA

L'execució de la revista es materialitza per la comissió de publicacions de l'AMPA, formada per un equip compost per membres de la comunitat i per pares els fills dels quals estan encara cursant estudis en el Col·legi, i que es recolza necessàriament en la col·laboració de tots, comunitat, pares, professors, alumnes i fins i tot ex-alumnes, desenvolupant les diferents seccions gràcies als comentaris i fotografies de tots ells.


Així, a través de l'AMPAEXPRES, es donen a conèixer les excursions escolars dels diferents cicles, les activitats lúdiques amb fins solidaris, els esdeveniments esportius participats en el Col·legi, les aficions i experiències d'alumnes i antics alumnes ...

En definitiva, l'èxit de la revista resideix en la col·laboració i participació de tants alumnes, pares, membres de la comunitat educativa i professors que, edició rere edició, aporten els seus comentaris, la seva informació i les seves fotografies, de manera que des de la comissió de publicacions de l'AMPA us convidem a seguir cooperant en aquesta gran tasca de comunicació.

La ejecución de la revista se materializa por la comisión de publicaciones del AMPA, formada por un equipo compuesto por miembros de la comunidad y por padres cuyos hijos están todavía cursando estudios en el Colegio, y que se apoya necesariamente en la colaboración de todos, comunidad, padres, profesores, alumnos e incluso exalumnos, desarrollando las diferentes secciones gracias a los comentarios y fotografías de todos ellos.


Así, a través del AMPAEXPRES, se dan a conocer las excursiones escolares de los distintos ciclos, las actividades lúdicas con fines solidarios, los eventos deportivos participados en el Colegio, las aficiones y experiencias de alumnos y antiguos alumnos…


En definitiva, el éxito de la revista reside en la colaboración y participación de tantos alumnos, padres, miembros de la comunidad educativa y profesores que, edición tras edición, aportan sus comentarios, su información y sus fotografías, por lo que desde la comisión de publicaciones del AMPA os invitamos a seguir cooperando en esta gran labor de comunicación.

Publicacions / Publicaciones: Nuestra misión

CONEIX ALS NOSTRES MEMBRES / CONOCE A NUESTROS MIEMBROS

MAR BATLLORI

Presidente

MERCHE MAÑERU

Redactora STJ

MÓNICA CISNEROS

Redactora

LUIS ÁVILA

Redactor

LETICIA GÓMEZ

Redactora

CARLOTA SELLES

Redactora

Publicacions / Publicaciones: Equipo
bottom of page