top of page

AULA DE PARES / AULA DE PADRES

Aconseguir una estreta col·laboració amb el Col·legi en l'àmplia tasca de formació dels pares d'alumnes del col·legi i del seu entorn d'influència

Conseguir una estrecha colaboración con el Colegio en la amplia labor de formación de los padres de alumnos del colegio y de su entorno de influencia

Aula de pares / Aula de padres: Acerca de

EVENTS / EVENTOS

FEAC

Discusión de grupo

Octubre, Noviembre, Febrero, Marzo y Mayo

A les nostres trobades FEAC es generen noves relacions família-escola per a cuidar-nos com a comunitat. DATES DE LES TROBADES: 25 de octubre 29 de novembre 14 de febrer març 21 maig 16

En nuestras encuentros FEAC se generan nuevas relaciones familia-escuela para cuidarnos como comunidad. FECHAS DE LOS ENCUENTROS: 25 de octubre 29 de noviembre 14 de febrero 21 de marzo 16 de mayo

Aula de pares / Aula de padres: Eventos

OBJECTIUS / OBJETIVOS

La Comissió "AULA DE PARES" pertanyent a l'AMPA té com a missió:


- Aconseguir una estreta col·laboració amb el Col·legi en l'àmplia tasca de formació dels pares d'alumnes del col·legi i del seu entorn d'influència.


- Donar suport totes les qüestions relacionades amb la formació de pares i mares, mitjançant el programa FEAC (Família Escola Acció Compartida) que si bé s'organitza des del propi centre en col·laboració amb la "Fundació d'Escoles Cristianes", que tant en la seva posada en marxa com en el seu desenvolupament va comptar i compta amb el suport de l'AMPA.


- Col·laborar en la formació integral de pares i mares, tant com a responsables educadors dels fills com en l'àmbit personal, des d'una òptica cristiana.


- Abordar diferents temes, 3 o 4 per curs acadèmic, per tal de convidar els assistents a reflexionar i aprofundir sobre qüestions relacionades amb la missió dels pares i mares així com en temes d'actualitat, des d'una òptica cristiana de la vida.


- Donar eines als pares, mares i tots els assistents a les sessions per afrontar la realitat contemporània, no com a espectadors sinó des d'una actitud proactiva.


- En temes concrets convidar els alumnes del col·legi a assistir a les sessions i afavorir així el debat familiar a determinats temes.


El format triat per dur a terme aquesta missió és mitjançant sessions, d'entre 3 o 4 per curs, a les quals es convoca a tots els pares i mares del col·legi així com al seu entorn d'influència. Es tracta doncs de sessions obertes. Les sessions comencen a les 21 hores, amb una durada aproximada d'una hora, després de la qual s'inicia el debat dels assistents amb el posen en qüestió.


L'elecció de ponents es realitza mitjançant la posada en comú entre els membres de la Comissió així com consultant les persones responsables dels diferents cicles educatius per aprovar les nostres inquietuds com a responsables de l'Aula de Pares amb la realitat de les Escoles.

La Comisión "AULA DE PADRES" perteneciente al AMPA tiene como misión:


- Conseguir una estrecha colaboración con el Colegio en la amplia labor de formación de los padres de alumnos del colegio y de su entorno de influencia.


- Apoyar todas las cuestiones relacionadas con la formación de padres y madres, mediante el programa FEAC (Familia Escuela Acción Compartida) que si bien se organiza desde el propio centro en colaboración con la "Fundación de Escuelas Cristianas", que tanto en su puesta en marcha como en su desarrollo contó y cuenta con el apoyo del AMPA.


- Colaborar en la formación integral de padres y madres, tanto como responsables educadores de los hijos como en el ámbito personal, desde una óptica cristiana.


- Abordar diferentes temas, 3 o 4 por curso académico, con el fin de invitar a los asistentes a reflexionar y profundizar sobre cuestiones relacionadas con la misión de los padres y madres así como en temas de actualidad, desde una óptica cristiana de la vida.


- Dar herramientas a los padres, madres y a todos los asistentes a las sesiones para afrontar la realidad contemporánea, no como espectadores sino desde una actitud proactiva.


- En temas concretos invitar a los alumnos del colegio a asistir a las sesiones y favorecer así el debate familiar en determinados temas.


El formato elegido para llevar a cabo esta misión es mediante sesiones, de entre 3 o 4 por curso, a las que se convoca a todos los padres y madres del colegio así como a su entorno de influencia. Se trata pues de sesiones abiertas. Las sesiones comienzan a las 21 horas, con una duración aproximada de una hora, tras la cual se inicia el debate de los asistentes con el ponen en cuestión.


La elección de ponentes se realiza mediante la puesta en común entre los miembros de la Comisión así como consultando a las personas responsables de los diferentes ciclos educativos para aprobar nuestras inquietudes como responsables del Aula de Padres con la realidad de las Escuelas.

Aula de pares / Aula de padres: Quiénes somos

CONEIX ALS NOSTRES MEMBRES / CONOCE A NUESTROS MIEMBROS

JUDITH RIBA MASJUAN

Presidente

Aula de pares / Aula de padres: Equipo
bottom of page