top of page

DESCARGAR HORARIOS 21-22

Aquí puede descargar el folleto con los horarios y precios de las actividades extraescolares 21-22

DESCARGAR HOJA INSCRIPCION 21-22.

Aquest any també es podran fer les inscripcions enviant la butlleta d’inscripció degudament omplerta al correu electrònic ampa@ganduxer.escolateresiana.com.

INSCRIPCIONS EXTRAESCOLARS | INSCRIPCIONES EXTRAESCOLARES: Archivos

INSCRIPCIONS EXTRAESCOLARS 21-22

INSCRIPCIONS EXTRAESCOLARS

L'escola esportiva vol garantir que tots els alumnes que han participat aquest any en les nostres activitats tinguin plaça assegurada l'any vinent. Per això, per a aquests esportistes s'obrirà un termini d'inscripció especial el 28 i 29 de juny i el 12 i 13 de juliol de 8.30h a 10h, i a la tarda, de 16h a 17:30h a la secretaria de l'Ampa.

Al setembre s'obrirà la inscripció a tots els alumnes del col·legi, que serà el 6 i 7 d'aquest mes i també el 20 i 21 en cas que quedessin places disponibles.

Com l'any passat el procés d'inscripció serà el següent:

 • La inscripció es realitza a la secretaria de l'Ampa, mitjançant el full d'inscripció.

 • Cada alumne omplirà un full d'inscripció per a cada activitat a què es vulgui apuntar. Marcar amb una X l'activitat, posar el nom de l'alumne i el seu curs.

 • Els imports derivats de l'escola esportiva es facturaran a través de remesa bancària.

 • És imprescindible portar el número de compte bancari per poder tramitar la inscripció.

 • La inscripció quedarà confirmada quan es verifiqui el cobrament bancari. En cas de devolució del rebut la plaça no quedarà garantida fins que aquest pagament es faci efectiu, quedant lliure la plaça per una altra inscripció.

 • L'inici de les activitats de competició serà el 27 de setembre i les de no competició el dia 4 d'octubre. Ambdues finalitzaran el 21 de juny.

 • Els grups tindran un mínim de 12 alumnes i un màxim de 16.

 • L'escola es reserva el dret d'anul·lar algun grup, equip o activitat, quan no s'assoleixin les inscripcions mínimes per garantir el seu bon funcionament. Si això es produís, es proposarien alternatives possibles i si no n'interessés cap, es retornaria la quantitat pagada.

 • Les places són limitades. En el cas de produir-se algun excés d'inscripcions, les places s'assignarien per rigorós ordre d'inscripció i els alumnes que no hi hagin pogut entrar passaran a una llista d'espera. En el cas de produir-se alguna baixa entrarà el primer de la llista d'espera.

 • Descompte del 10% per inscripció al tercer membre de la família inscrit o a la inscripció de la segona i successives activitats del mateix alumne de l'activitat més econòmica.

 • Les inscripcions són de pagament anual i sense possibilitat de devolució un cop començada l'activitat. En tot cas, es facilitarà l'opció d'un canvi d'activitat sempre que hi hagi places en l'activitat de canvi. Només es podrà realitzar un canvi d'activitat durant tota la temporada. Si es realitza el canvi, s'haurà d'abonar la diferència de quota en cas que existeixi; d'igual manera, també es retornarà aquesta diferència de quota si aquesta existís.

 • Es podrà modificar la normativa, dates i horaris de les activitats, si el correcte funcionament de l'activitat així ho requereix.

INSCRIPCIONES EXTRAESCOLARES

La escuela deportiva quiere garantizar que todos los alumnos que han participado este año en nuestras actividades tengan plaza asegurada el próximo año. Por eso, para estos deportistas se abrirá un plazo de inscripción especial el 28 y 29 de junio y el 12 y 13 de julio de 8.30h a 10h, y por la tarde, de 16h a 17:30h a la secretaría de la Ampa.
En septiembre se abrirá la inscripción a todos los alumnos del colegio, que será el 6 y 7 de este mes y también el 20 y 21 en caso de que quedaran plazas disponibles.


Como el año pasado el proceso de inscripción será el siguiente:

 • La inscripción se realiza a la secretaría de la Ampa, mediante la hoja de inscripción.

 • Cada alumno llenará una hoja de inscripción para cada actividad a que se quiera apuntar. Marcar con una X la actividad, posar el nombre del alumno y su curso.

 • Los importes derivados de la escuela deportiva se facturarán a través de remesa bancaria.

 • Es imprescindible llevar el número de cuenta bancario para poder tramitar la inscripción.

 • La inscripción quedará confirmada cuando se verifique el cobro bancario. En caso de devolución del recibo la plaza no quedará garantizada hasta que este pago se haga efectivo, quedando libre la plaza por otra inscripción.

 • El inicio de las actividades de competición será el 27 de septiembre y las de no competición el día 4 de octubre. Ambas finalizarán el 21 de junio.

 • Los grupos tendrán un mínimo de 12 alumnos y un máximo de 16.

 • La escuela se reserva el derecho de anular algún grupo, equipo o actividad, cuando no se logren las inscripciones mínimas para garantizar su buen funcionamiento. Si esto se produjera, se propondrían alternativas posibles y si no interesara jefe, se devolvería la cantidad pagada.

 • Las plazas son limitadas. En el caso de producirse algún exceso de inscripciones, las plazas se asignarían por riguroso orden de inscripción y los alumnos que no hayan podido entrar pasarán a una lista de espera. En el caso de producirse alguna baja entrará el primero de la lista de espera.

 • Descuento del 10% por inscripción al tercer miembro de la familia inscrito o a la inscripción de la segunda y sucesivas actividades del mismo alumno de la actividad más económica.

 • Las inscripciones son de pago anual y sin posibilidad de devolución una vez empezada la actividad. En todo caso, se facilitará la opción de un cambio de actividad siempre que haya plazas en la actividad de cambio. Solo se podrá realizar un cambio de actividad durante toda la temporada. Si se realiza el cambio, se tendrá que abonar la diferencia de cuota en caso de que exista; de igual manera, también se devolverá esta diferencia de cuota si esta existiera.

 • Se podrá modificar la normativa, fechas y horarios de las actividades, si el correcto funcionamiento de la actividad así lo requiere.

INSCRIPCIONS EXTRAESCOLARS | INSCRIPCIONES EXTRAESCOLARES: Event
bottom of page