Copyright @2020 Ampa Teresianas Ganduxer

INFORMACIÓ DEL PROGRAMA

CUOTAS 2019-2020

3º Primaria

55% adhesión

Cuota a pagar: 278,49€

Ahorro 21,85%


4º Primaria

42% adhesión

Cuota a pagar: 316,81€

Ahorro 21,10%


5º Primaria

74% adhesión

Cuota a pagar: 258,49€

Ahorro 24%


6º Primaria

45% Adhesión

Cuota a pagar: 236,78€

Ahorro 26,31%

PARES D’ALUMNES DE 2º DE PRIMÀRIA

Pels nous-vinguts! Vosaltres pares que teniu els vostres fills actualment a 2º de Primària, us expliquem en què consisteix el Reciclatge de llibres... El Sistema de Reutilització de llibres consisteix en que totes les famílies que s’adhereixin rebran al col·legi, per part de la Comissió, TOTS ELS LLIBRES així com el material de la llista!! Amb un cost inferior, ja que hi ha llibres que han sigut cedits. La quota es gira a través del AMPA amb un pagament anual la primera setmana de Juliol.

És d’obligat compliment que tot nen que recicla ha de cedir els llibres que es reciclaran en el curs vinent. (aquests llibres duen un adhesiu distintiu al llibre) Hem de fer un gran treball amb els alumnes per aconseguir poder donar més vida útil als seus llibres. És un esforç constant, però a poc a poc ho estem aconseguint. Agrair-vos a tots vosaltres, a l’Escola i a l’equip docent per l’esforç que feu! El Reciclatge s’està consolidant i és una feina d’equip de tots vosaltres!

QUÈ NECESSITEM PER MILLORAR?

És important traslladar-vos que com més alumnes adherits hi hagi, més baix serà l’import de la quota. Significa que realment estem treballant conjuntament i podem allargar la vida útil dels llibres. - Si no us voleu adherir, sempre podeu cedir els vostres llibres, és una altra forma de col.laborar... - Treballar des de casa, fomentant als nens de tenir cura del material i que no s’escriu MAI en bolígraf als llibres ni amb subratlladors de colors.

RECORDEU

- els alumnes de 2º de Primària: reben llibres però no cal que deixin cap, ja que en el seu curs no es pot reciclar cap llibre

- els alumnes de 3er de Primària: deixen TOTS els libres que es poden reciclar a classe (supervisats per la tutora) i al setembre recullen els llibres pel següent curs.

- els alumnes de 4t de Primària: deixen TOTS els libres que es poden reciclar a classe (supervisats per la tutora) i al setembre recullen els llibres pel següent curs.

- els alumnes de 5é de Primària: deixen TOTS els libres que es poden reciclar a classe (supervisats per la tutora) i al setembre recullen els llibres pel següent curs.

- els alumnes de 6é de Primària: a espera de confirmar que a la ESO es pot reciclar deixen TOTS els llibres que es poden reciclar a classe (supervisats per la tutora) i al setembre recullen els llibres pel següent curs.

INSISTIM

Si no voleu adherir-vos al reciclatge, però voleu deixar els llibres per seguir donant una vida útil als llibres és d’agrair que els cediu a la Comissió. Tota ajuda és bona! Tenint en compte tot l’anterior, i per tal de poder enviar-vos informació més detallada tant del Sistema com de l’import de la quota, totes aquelles famílies que voleu adherir-vos al Sistema de Reutilització de llibres heu de registrar-vos a la web.


Teniu temps fins al divendres 28 de Juny de 2019. Serà llavors quan, sabent quants adherits hi ha, podrem calcular la quota i dir-vos el preu final dels llibres. Totes aquelles famílies que s’adhereixin, informar-vos que TOTS els llibres que es reciclen s’hauran de deixar a clase (supervisats per la tutora) on els vostres fills els portaran a l’aula corresponent.

Per la seva banda, la Comissió us entregarà tots els llibres del curs vinent dels vostres fills a començaments del mes de setembre.

Si per decidir la vostra adhesió, teniu dubtes que necessiteu que us aclarim, contacteu-nos a la següent adreça d'e-mail: reciclaganduxer@gmail.com

Rebeu una cordial salutació, La Comissió de Reciclatge

 

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PADRES DE ALUMNOS DE 2º DE PRIMÁRIA

¡Para los Nuevos! Vosotros padres que tenéis vuestros hijos actualmente en 2º de Primaria, os explicamos en qué

consiste el Reciclaje de Libros...

El Sistema de Reciclaje de Libros consiste en que todas las familias que se adhieren, reciben en el colegio por parte de la Comisión TODOS LOS LIBROS así como el material de la lista! Con un coste inferior ya que hay libros que son cedidos.

La cuota se gira a través del AMPA con un pago anual la primera semana de Julio.

Es de obligado cumplimiento que todo niño que recicla ha de ceder los libros que se reciclaran en el curso siguiente (estos libros llevan un adhesivo distintivo de la Comisión)

Hemos de hacer un gran trabajo con los alumnos para conseguir poder dar más vida útil a sus libros. Es un esfuerzo constante, pero poco a poco lo estamos consiguiendo. Agradeceros a todos vosotros, a la Escuela y al equipo docente el esfuerzo que hacéis.

¡El Reciclaje se esta consolidando y es un trabajo de equipo de todos vosotros!

¿QUÉ NECESITAMOS PARA MEJORAR?

- Es importante trasladaros que cuantos más alumnos hayan adheridos, más bajo será el importe de la cuota. Significa que realmente estamos trabajando conjuntamente y podemos alargar la vida útil de los libros.

- Si no os queréis adherir, siempre podéis ceder vuestro libros, es una forma altruista de colaborar...

- Trabajar desde casa, fomentando a los niños de cuidar el material i que no escriban NUNCA con bolígrafo en los libros ni con subrallador de colores.

RECORDAD

- los alumnos de 2º de Primaria: reciben los libros, no hace falta que dejen ninguno, ya que en su curso no se puede reciclar ningún libro.

- los alumnos de 3º de Primaria: dejan TODOS los libros que se pueden reciclar en clase (supervisado por la tutora) y en septiembre recogen los libros para el siguiente curso.

- los alumnos de 4º de Primaria: dejan TODOS los libros que se pueden reciclar en clase (supervisado por la tutora) y en septiembre recogen los libros para el siguiente curso.

- los alumnos de 5º de Primaria: dejan TODOS los libros que se pueden reciclar en clase (supervisado por la tutora) y en septiembre recogen los libros para el siguiente curso.

- los alumnos de 6º de Primaria: a espera de confirmar que en la ESO se puede reciclar dejan TODOS los libros que se pueden reciclar en clase (supervisado por la tutora) y en septiembre recogen los libros para el siguiente curso.

INSISTIMOS

Si no queréis adheriros, pero queréis dejar libros para seguir dando una vida útil a los libros es de agradecer que

los cedais a la Comisión. ¡Toda ayuda es buena!

Teniendo en cuenta todo lo anterior y por tal de poder enviaros información más detallada si fuera necesario,

tanto del Sistema como del importe de la cuota, todas aquellas familias que queráis adheriros al Reciclaje de Libros tenéis que registraros en la web.

Tenéis tiempo hasta el viernes 28 de Junio de 2019. Será entonces cuando sabiendo cuántas familias se han adherido que podremos calcular la cuota y daros el precio final.

Todas aquellas familias que se adhieran, informaros que TODOS los libros que se reciclan tendrán que ser dejados (bajo supervisión de la tutora) donde se llevarán al aula correspondiente.

Por parte de la Comisión, se os entregarán todos los libros del curso siguiente de vuestros hijos a principios del mes de septiembre.

Si tenéis alguna duda o necesitáis más información, no dudéis en contactar con nosotros en el siguiente email:

reciclaganduxer@gmail.com

Recibid un cordial saludo,

La Comissió de Reciclatge

 

RECICLATGE / RECICLAJE

A la Comissió de Reciclatge intentem fomentar, juntament amb l'escola, d'allargar l'ús de vida dels llibres per a les generacions següents. El nostre objectiu és poder treure el màxim partit als llibres, fent estalviar a les famílies i fomentar tant als alumnes, pares i professors del bon ús dels llibres perquè aquests puguin ser utilitzats per més d'un curs escolar.

En la Comisión de Reciclaje  intentamos fomentar, junto con la escuela, de alargar el uso de vida de los libros para las generaciones siguientes. Nuestro objetivo es poder sacar el máximo partido a los libros, haciendo ahorrar a las familias y fomentar tanto a los alumnos, padres y profesores del buen uso de los libros para que éstos puedan ser utilizados por más de un curso escolar

 

CONEIX ALS NOSTRES MEMBRES / CONOCE A NUESTROS MIEMBROS

JULIE GARCÍA-AUBERT

Presidenta de la comisión